top of page

9 november 2022

 

Integrale oplossing: Schiphol naar zee?

Na geruime tijd volgt hier weer een Nieuwsbericht van DFA. We hebben niet stil gezeten. Op 14 september 2022 zonden wij een brief naar de Minister-president om hem en de overige leden van het Kabinet te herinneren aan het Regeerakkoord van nu bijna 1 jaar geleden. Daarin staat onder meer:

 

….”Er spelen rond de luchthaven diverse uitdagingen op het gebied van stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw. Dit vraagt om een integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hub functie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven. Het kabinet zal hierover in 2022 besluiten en hierbij de opening van vliegveld Lelystad betrekken en hierbij ook de laagvlieg routes in ogenschouw nemen…”

 

Zou de in het coalitie akkoord genoemde “integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hub functie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven”, mede een vliegveld op zee kunnen omvatten? Een Quick scan heeft op dit punt al wat opgeleverd. Maar een gedegen onderzoek is er tot nu toe niet geweest. Om die reden hebben wij er bij het Kabinet op aangedrongen dit te betrekken bij deze integrale besluitvorming.

 

Na het gebruikelijke bericht dat onze brief was ontvangen en werd doorgezonden naar de “Minister van Infrastructuur en Milieu” – dit nieuwe departement kenden wij nog niet - volgde een een anoniem mailbericht van de Afdeling “Burgerbrieven” waarin stond dat: “…Uw brief biedt verder geen aanknopingspunten om inhoudelijk te reageren”.

Daarop is door DFA verzocht om de brief van 14 september 2022 te willen aanmerken als een petitie in de zin van artikel 5 van de Grondwet. Inmiddels bijna 1 ½ maand verder. Geen reactie. Is het nu werkelijk teveel gevraagd om een antwoord te geven. Dat zou kunnen luiden dat de Minister kennis heeft genomen van de brief, uiteraard op de hoogte is van de inhoud van het Regeerakkoord, maar de mogelijkheid Schiphol naar zee te verplaatsen niet zal betrekken in de “integrale oplossing”. Dat lijkt ons klare taal.

Inmiddels hebben we ons ook tot meerdere partijen in de Vaste Kamercommissie I en W gewend. Ook daar is het wachten op een reactie. En wat zal er eerder zijn: de in 2022 aangekondigde integrale oplossing of een antwoord op één van de vele brieven/mailberichten?

 

 

 

6 maart 2022

 

Nieuwsbrief nr. 13

Vorige week verscheen al weer onze 13e Nieuwsbrief. De afgelopen maanden hebben wij o.m. een brief gezonden naar de nieuwe Minister van I en W en E. mails naar alle leden van de Vaste Kamercommissie I en W. Van het Ministerie kwam een reactie. We zijn bijna 2 maanden verder, maar er volgt een antwoord. Ook alle leden van de Vaste Kamercommissie zijn persoonlijk door ons benaderd. Aanleiding was het Hoofdlijnendebat op 16 februari jl. en het Commissie debat van 24 februari 2022. In beide overleggen is het wel en wee van de luchtvaart ruimschoots aan de orde gekomen. Het resultaat was 1 “ZOOM” meeting met Chris Stoffer van de SGP. Dank hiervoor. Alle andere fracties hebben nagelaten te reageren. Wij gaan door met aandacht vragen voor een luchthaven in zee, als onderdeel van de integrale oplossing rond Schiphol waarover hert kabinet in 2022 een besluit gaat nemen (zie coalitie akkoord).

 

 

 

15 december 2021

 

Kabinetsformatie

In december 2021 was er dan eindelijk een coalitie akkoord. En binnenkort hebben we het Kabinet Rutte IV en een nieuwe Minister van I en W. In het coalitie akkoord van 15 december 2021(“Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”) lezen we onder meer:

 

Er spelen rond de luchthaven diverse uitdagingen op het gebied van stikstof, (ultra)fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw. Dit vraagt om een integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel de hub functie van Schiphol als de omgeving van de luchthaven. Het kabinet zal hierover in 2022 besluiten en hierbij de opening van vliegveld Lelystad betrekken en hierbij ook de laagvlieg routes in ogenschouw nemen.

 

Zou de “integrale oplossing” mede een vliegveld op zee omvatten? Naar het oordeel van DFA is dit het moment om te onderzoeken of een vliegveld op zee de integrale oplossing is waar het Kabinet naar op zoek is. Wat is er nu nog op tegen om dit te onderzoeken? Ontbreekt het aan geld – de onderzoekskosten worden geschat op ca. EURO 40 miljoen – of politieke wil?. We moeten blijven kloppen op die deur.

 

 

 

14 december 2021

Maak start- en landingsbanen voor Schiphol in zee.

Op Twitter vonden wij onlangs deze petitie. 

(Klik hier om de petitie weer te geven) 

Deze is afkomstig van de wethouder Zorg, Woonbeleid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport heer Fouad Sidali van de Gemeente Haarlemmermeer. Daarin staat dat de opstellers “.... willen dat alle vliegtuigen opstijgen en landen vanaf een eiland in de Noordzee. Zo komt er een einde aan de luchtvervuiling en geluidsoverlast en kunnen we honderdduizend nieuwe woningen bouwen. Schiphol Plaza blijft waar het is, reizigers gaan met een snelle verbinding naar het eiland”. Deze petitie steunen wij als DFA van harte. Via Twitter en Facebook hebben wij de petitie onder de aandacht gebracht.

 

 

 

4 November 2021

 

“Is wonen op het water het antwoord op de stijgende zeespiegel? Nieuw groot onderzoek moet dat aantonen”

 

Dit staat boven een recent artikel op de website van Een Vandaag.

Drijvende steden, windmolens en vliegvelden. Dat klinkt futuristisch, maar volgens een groep wetenschappers is het een van de oplossingen om ons aan te passen aan de stijgende zeespiegel. De komende jaren gaan ze hier uitgebreid onderzoek naar doen. Olaf Waals van Marin en Rutger de Graaf van Blue21 zijn de geestelijk vaders van dit onderzoek. Een drijvend vliegveld valt zeker binnen de scope van dit onderzoek. “ Dat zou kunnen betekenen dat vanaf de tweede helft van deze eeuw een deel van de Nederlanders drijvend zal gaan wonen op zee of de binnenwateren en Schiphol een drijvend vliegveld zou zijn”. Wij zijn benieuwd naar de resultaten van dit baanbrekende onderzoek

 

 

 

17 juni 2021

 

Toekomst verduurzaming luchtvaart

 

Twee “luchtvaart” wetenschappers ( dr. Ing. Paul Peeters en ir. Joris Melkert) hebben onlangs met de vaste Kamercommissie van I en W gesproken. Deze Commissie had gevraagd om een actualisatie van een wetenschappelijke factsheet uit 2018 over o.a. verduurzaming van de luchtvaart. Zij komen tot de volgende “Hoofdboodschappen” :

 

 1. Bij een ongewijzigd trendscenario zal de luchtvaart ergens tussen 2070 en 2100 alle emissies die volgens de doelstelling van het Parijse klimaatakkoord nog mogelijk zijn opsouperen. Daarna zijn dan negatieve emissies nodig.

 2. Internationale maatregelen zijn vooralsnog onvoldoende ambitieus en effectief om luchtvaart emissies wereldwijd binnen de Parijse doelstelling te kunnen houden.

 3. Wat betreft geluid blijkt dat technologie de ontwikkeling van het aantal vliegbewegingen op Schiphol weet te compenseren, maar dat de ervaren hinder de afgelopen paar jaar toegenomen lijkt te zijn en dat bijvoorbeeld stiltegebieden onder mogelijk zwaar druk staan door vliegtuiggeluid. Wat betreft luchtkwaliteit blijkt uit zowel Nederlands als internationaal onderzoek vooral ultrafijnstof een potentieel groot probleem voor de volksgezondheid op te leveren.

 4. Alhoewel vliegtuigen continu beter worden, worden er geen technische verbeteringen voorzien die het klimaatprobleem bijtijds op kunnen lossen.

 5. Luchtvaart kan mogelijk wel wereldwijd binnen de Parijse doelemissiepaden blijven op basis van een zwaar pakket aan maatregelen bestaande uit verminderde groei, alle beschikbare technologie, de planmatige invoering van synthetische e-fuels en integratie van luchtvaart in alle lange-afstandsmobiliteit. 

 6. Afgezet tegen de wereldbevolking vliegt de Nederlander significant meer dan de gemiddelde wereldburger

 7. Er is geen eenvoudige manier om de luchtvaart duurzaam te maken; één ‘silver bullet’ ontbreekt. Dat neemt niet weg dat een consistente aanpak nodig is, waarbij voor het klimaatprobleem zowel de ontwikkeling van e-fuels als die van nul-emissies vliegtuigen nu voortvarend ter hand genomen moeten worden en waarbij tot 2050 het grootste effect met de e-fuels wordt bereikt, maar daarna in toenemende mate van die nieuwe vliegtuigen. Maatregelen kunnen zijn:

 • Significant meer onderzoek en ontwikkeling.

 • Het sneller vervangen van oude vliegtuigen door schonere en stillere vliegtuigen is vooral effectief voor geluid en luchtkwaliteit.

 • Betere operationele procedures (inclusief herindeling luchtruim en invoering Single European Sky).

 • Significante ontwikkeling van en investeringen in alternatieve “drop in” brandstoffen, met name e-fuels.

 • Voor de korte tot middellange termijn is verdere toetreding – naast ETS voor EU luchtvaart - van luchtvaart tot gesloten emissiehandelssystemen effectief.

 • Sterkere stimulansen om duurzamer te worden, zowel in de vorm van nieuwe wetgeving als belastingen en maatschappelijke druk.

 • Afhankelijk van het gehele maatregelenpakket, de groei van de wereldwijde luchtvaart sterk afremmen of tot stilstand brengen.

 

Wij zijn benieuwd wat de politiek met deze boodschappenlijst gaat doen. Zodra er een nieuw kabinet is, zal de Luchtvaartnota 2020-2050 vastgesteld moeten worden. En welk van deze boodschappen gaan we daarin terugzien?

​31 mei 2021

Schiphol op zee

Op de website van VNO-NCW stond het volgende bericht; “ Laat 2021 dan ook het jaar zijn dat de knoop wordt doorgehakt om Schiphol op zee aan te leggen. Dan ontstaat er ook ruimte voor zo'n 200.000 nieuwe woningen op de oude plek van de luchthaven; geen overbodige luxe met een groot woningtekort dat de komende jaren alleen maar zal oplopen. 

En als we dan toch kijken naar de toekomst, dan mag er ook meer geïnvesteerd worden in de Hyperloop. Zonder CO2-uitstoot, met hernieuwbare energie, kunnen reizen van Amsterdam naar Eindhoven in vijftien minuten. Ja, nu nog toekomstmuziek, maar er kan maar mee begonnen worden. Hardt Hyperloop uit Delft gaat in 2021 dan ook beginnen met de bouw van een testbaan in Groningen – deels gefinancierd door de Rijksoverheid. 2021 kan kortom zomaar het jaar van nieuwe innovaties, van nieuwe manieren om van A naar B te reizen, en een jaar waarin er met durf gefinancierd worden”.

 

DFA sluit zich graag aan bij wat hier staat geschreven.

17 mei 2021

 

Brief aan de Informateur mevrouw M. Hamer

Vandaag hebben wij als bestuur van DFA een brief gezonden naar de Kabinetsinformateur mevrouw M. Hamer. In deze brief vragen wij met name aandacht voor de overlast die omwonenden ondervinden van de luchtvaart rond Schiphol, de oplossing van verplaatsing van runways naar zee en de ruimte die daarmee kan worden gecreëerd voor woningbouw. Wordt vervolgd. Enkele weken geleden hebben wij ons 7 punten plan gedeeld met wethouders van Haarlem, Hoofddorp, Amsterdam, Amstelveen, Velsen, Nieuwkoop enz. De wethouders van Velsen en Amstelveen reageerden. Dank daarvoor. DFA gaat onvermoeibaar door met aandacht te vragen voor het idee van verplaatsing van runways naar zee - wat ons betreft een drijvende luchthaven - en pleit voor een gedegen onderzoek : een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Wie wil zich aansluiten?

31 maart 2021

 

Waarom wil iedereen een stuk van de zee?

Op 31 maart jl. verscheen een artikel in Trouw “Van windpark tot polderland: iedereen wil wel een stukje Noordzee …” (zie bijlage). Ook ons bestuurslid Pieter Kroon kwam daarin aan het woord. We kunnen lezing van dit artikel van harte aanbevelen. Marloes Kraan van de Universiteit Wageningen stelt hierin: … “ Kan de zee dan – in de woorden van dichter Willem Kloos – rustig voortklotsen in eindeloze deining, omdat de ruimtelijke dromen van de kustbewoners luchtkastelen zijn? “Nee”, zegt Marloes Kraan beslist. “Blue Economy, zoals het ontginnen van de zeebodem en het opwekken van energie op zee, is een belangrijk onderdeel van het beleid van de EU. Zeker op de Noordzee gaat de komende jaren heel veel gebeuren. Het bevreemdt me hoe weinig Nederlanders zich daar druk over lijken te maken. Blijkbaar zijn we echte landrotten.”

Inmiddels hebben wij dit artikel gedeeld met de wethouders van Velsen (Dinjens), Amsterdam (Everhardt), Reeuwijk ( Elkhuizen) Haarlem (Berkhout), Beverwijk (Ferraro), Heemskerk (De Vries) Amstelveen (Raat) en Haarlemmermeer (Nobel). We zijn benieuwd naar de reacties op ons 7 punten plan zoals ook opgenomen in onze Nieuwsbrief nr. 8 (zie bijlage) van maart 2021.

11 maart 2021

 

Inventarisatie verkiezingsprogramma`s: wel of geen krimp van Schiphol

NH Nieuws heeft de verkiezingsprogramma`s van een groot aantal politieke partijen tegen het licht gehouden. Wat vinden de partijen van Schiphol. Meer of minder vliegbewegingen? En gaat Lelystad Airport nu wel of niet open. In bijgaand artikel kunt u dit lezen.

Opvallend is overigens dat in geen enkel verkiezingsprogramma iets staat over een luchthaven op zee. Alleen de ChristenUnie noemt dit. Maar deze partij maakt duidelijk tegenstander te zijn van een luchthaven op zee. Maar hoe gaan we na de verkiezingen, met een nieuwe Tweede Kamer, een nieuw kabinet en mogelijk een nieuwe Minister van Infrastructuur en Waterstaat het “luchtvaartdossier” voor de periode tot 2050 in goede banen leiden. We zijn er inmiddels in vast gelopen, de Luchtvaartnota 2020-2050 is nu controversieel verklaard en wij missen ieder perspectief op een oplossing. Vandaar dat DFA Airport pleit voor een verbreding van de focus. Kijk naar de Noordzee en onderzoek wat daar mogelijk is.

 

 

 

Februari 2021

 

Uitstel Luchtvaartnota 20202050

De Luchtvaartnota 2020-2050 die voor 4 februari 2021 op de agenda stond van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat zal in deze kabinetsperiode niet meer worden behandeld. De luchtvaartnota is “controversieel” verklaard. Dit houdt kort gezegd in dat het volgende kabinet de knoop moet doorhakken over vragen als (i) gaat Lelystad nu wel of niet open, (ii) mag Schiphol onder voorwaarden verder groeien tot bijna 800.000 vliegbewegingen per jaar en (iii) komt er nu wel of geen onderzoek naar een Luchthaven op zee. De huidige demissionaire Minister van I en W is van mening dat Lelystad open kan gaan, dat Schiphol verder mag groeien en dat er geen onderzoek komt naar een luchthaven op zee.

WE zullen geduld moeten hebben. Eerst verkiezingen, dan een nieuw kabinet, wellicht een nieuwe Minister van I en W van wellicht een andere politieke partij en dan weten we meer.

Onze goede wensen voor een ieder voor 2021.

 

Zie ook onze Nieuwsbrief van januari 2021.

Wat gaat 2021 ons brengen?

Vanzelfsprekend is de aandacht met name gericht op de bestrijding van de pandemie. En wat gaat er met de luchtvaart gebeuren na de crisis?. Komt er een snel herstel en gaat het huidige/nieuwe kabinet al dan niet ingrijpen door bijvoorbeeld te besluiten om Lelystad Airport niet te openen of het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol terug te brengen. De huidige crisis heeft in ieder geval laten zien dat er zakelijk minder gevlogen wordt zonder dat die vermindering gevolgen heeft voor bedrijven. Vergaderen op afstand met Zoom of Teams is stukken goedkoper dan tickets business class naar bijvoorbeeld Londen.

En wacht de overheid met besluiten tot de crisis voorbij is?. Daar lijkt het vooralsnog niet op. De griffier van de Vaste Kamercommissie voor I en W liet ons in december het volgende weten naar aanleiding van onze brief over de Luchtvaartnota:

 

De commissie heeft besloten dat er in uw brief informatie staat die gebruikt kan worden tijdens het commissiedebat Luchtvaart op 4 februari 2021, van 14.30 tot 18.30 uur. De Kamerleden kunnen uw brief ter voorbereiding lezen. Kamerleden maken zelf een keuze wat zij met de informatie doen en hoe zij de informatie gebruiken. Mogelijk zal dit commissiedebat worden afgerond met een heel kort plenair debat.

 

Inmiddels is er wel een demissionair kabinet. De vraag is of dit onderwerp op de 4e februari behandeld zal worden of dat dit wordt doorgeschoven naar een volgende kabinet.

Wij denken dat de behandeling op de 4e doorgaat waarna de Luchtvaartnota 2020-2050 met instemming van de Kamer wordt vastgesteld.

 

Wordt vervolgd

November 2020

 

Definitieve Luchtvaartnota 20020-2050

Op 20 november 2020 zond de Minister van I en W de definitieve Luchtvaartnota naar de Tweede Kamer. Er waren op de ontwerp Luchtvaartnota ruim 400 zienswijzen gekomen. Welke daarvan zijn overgenomen valt moeilijk te zeggen omdat de Minister niet vermeldt welke zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen. Dat moet gedestilleerd worden uit de  Nota van antwoord . Daarin wordt wel ingegaan op de ingebrachte zienswijzen, waaronder die van DFA. Inmiddels stelde de Vaste Kamercommissie van I en W ruim 140 feitelijke vragen over deze definitieve Luchtvaartnota. De verwachting is dat de Luchtvaartnota nog dit jaar in de Kamer zal worden behandeld.

November 2020

 

Verkiezingsprogramma`s Tweede Kamerverkiezingen 2021 en een luchthaven in zee

Inmiddels hebben meerdere partijen hun verkiezingsprogramma`s klaar. Het Forum voor Democratie (FvD) heeft welswaar nog geen programma, maar op de site staat duidelijk te lezen hoe Fvd naar Schiphol kijkt:

“……Forum voor Democratie wil op termijn een nieuwe luchthaven in zee aanleggen. Dit ontlast op termijn Schiphol, creëert extra werkgelegenheid en kan ook helpen bij het terugdringen van de geluidsoverlast rondom Schiphol en is goed voor de Nederlandse economie. In de tussentijd moet Schiphol verder kunnen groeien”.

Of D66 nog voorstander is van (een onderzoek naar) een luchthaven op zee is niet duidelijk. Het verkiezingsprogramma van D66 zegt hier niets over. De andere partijen spreken in hun programma`s niet over een luchthaven in zee. Maar dat betekent niet dat zij daarmee geen voorstander zijn van een onderzoek naar de (on) mogelijkheden van een luchthaven in zee. Laten we het ons eens voorstellen: honderdduizenden die geen last meer hebben van geluidsoverlast, geen gezondheidsschade ondervinden en die komen te leven in een omgeving die enorme ruimte biedt voor o.m. woningen. Een droom? Misschien. Maar zonder te dromen verandert er niets. Laten we durven dromen en onderwijl toetsen of dit alles al dan niet haalbaar is.

 

 

 

27 Juli 2020

“Adviescommissie: Luchtvaartnota kabinet is te vaag om gevolgen voor milieu te kunnen bepalen”

Dit was de kop boven een artikel in de NRC van 27 juli 2020. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft de ontwerp Luchtvaartnota bekeken. Zij komt tot de conclusie dat de milieudoelen te vaag zijn en vraagt de Minister van I en W deze doelen concreter te formuleren. Uit het NRC artikel blijkt dat er inmiddels ruim 400 zienswijzen bij het Ministerie van I en W zijn binnengekomen. Ook DFA Airport heeft een zienswijze ingediend. Die vindt u op onze site bij Publicaties/Luchtvaartnota.

 

 

 

8 juli 2020

 

Zienswijze DFA Airport

De Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 heeft inmiddels tot forse kritieken geleid van organisaties als Natuur & milieu, Greenpeace, Natuurmonumenten, Schiphol Watch, de Waddenvereniging. Zij vinden dit Ontwerp “oude wijn in nieuwe zakken”. Dat is ook terug te vinden in de zienswijze die zij hebben ingediend. Ook DFA Airport heeft een zienswijze ingediend. In die zienswijze wordt gepleit voor onderzoek naar een luchthaven op de Noordzee, naar concrete maatregelen om de uitstoot van ultrafijnstof  tegen te gaan, naar concrete doelstellingen om het aantal nachtvluchten terug te brengen en wordt de vraag gesteld waarom in de Ontwerp Luchtvaartnota niets valt te lezen over een WHO-advies inzake woningisolatie waarvan, indien dit advies wordt opgevolgd, de kosten in de miljarden lopen.U kunt deze zienswijze hier vinden.

 

 

 

5 juni 2020

 

Ca. 20 miljard nodig voor isoleren woningen rond Schiphol

Op 5 juni jl. zond de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede Kamer met daarbij onder meer een rapport van to70 Aviaton Consultants van september 2019 ( “Impactanalyse nieuwe WHO ‘Environmental Noise Guidelines”). Op bladzijde 20 van dit rapport staat onder meer :

 

“Er zijn circa 650.000 woningen binnen de 45 dB(A) Lden contour van Schiphol gelegen die geen onderdeel uitmaakten van eerdere isolatieprogramma’s. Of gevelisolatie voor deze woningen echter de oplossing biedt om de geluidbelasting te beperken is ook afhankelijk van de kwaliteit en de bouwperiode van deze woningen. Ervaringscijfers laten zien dat de gemiddelde uitvoeringskosten per te isoleren woning circa €25.000 – €30.000 bedragen. Voor het duiden van het effect in kosten en geluidreductie is aanvullend onderzoek nodig”.

 

Wil Nederland/Schiphol voldoen aan de WHO normen ( overigens is er sprake van een WHO advies) dan zijn de daarmee gemoeide kosten bijna 20 miljard EURO.

Begrijpelijk dat o.m. SchipholWatch tot de conclusie komt dat Schiphol moet verhuizen.

Maar voordat besloten wordt wat de voors en tegens van verhuizing zijn, zal eerst een grondig onderzoek moeten worden gedaan. Wat DFA Airport betreft wordt onderzocht wat Schiphol op zee betekent, al dan niet met drijvende runways.

In de Ontwerp Luchtvaartnota van 15 mei jl. laat de Minister van IenW overigens weten dat zij niets voelt voor Schiphol op zee. Een reden wordt niet genoemd. Wel wil het kabinet een besluit om niet naar zee te gaan heroverwegen als het bedrijfsleven, naast andere voorwaarden, kan aantonen dat dit kansrijk en betaalbaar is en gedragen wordt door de verschillende partijen in de luchtvaartsector.

 

VRAAG: Welke vertegenwoordigers van het bedrijfsleven pakken deze handschoen op?

 

 

 

3 juni 2020

 

Ronde Tafel Gesprek gaat niet door

“Het CDA haalt met steun PVV & VVD nipte meerderheid om het rondetafelgesprek luchtvaart in de Tweede kamer op 17 juni te schrappen. Bewoners, luchtvaartsector, deskundigen en natuurorganisaties dus niet welkom om met de Tweede Kamer over luchtvaart te spreken. Teleurstellend!” Dit bericht twitterde Jan Paternotte van D66.

D66 had samen met GroenLinks het initiatief genomen voor een Ronde Tafel Gesprek met de Luchtvaartsector, bewoners, luchtvaarteconomen en natuur- en milieu organisaties.

En waarom willen deze partijen niet luisteren naar wat belangenorganisaties en deskundigen naar voren willen brengen over de Ontwerp Luchtvaartnota?. Geen idee. Op Twitter komen vele negatieve reacties op deze houding van PVV, CDA en VVD. Maar misschien een idee dat D66 en GroenLinks dit Ronde Tafel Gesprek dan maar buiten het gebouw van de Tweede Kamer laten plaatsvinden. Een locatie voor max. 30 personen, ieder op tenminste 1,5 meter afstand en bij aanvang een “checkgesprek”. Zou de plek van CDA, PVV en VVD dan leeg blijven? In het zicht van de Tweede Kamer verkiezingen van volgend jaar lijkt dat niet waarschijnlijk.

 

 

 

31 mei 2020

 

Nieuwsbrief DFA Airport mei 2020

De Nieuwsbrief van DFA Airport van mei 2020 is inmiddels maar alle belangstellenden gezonden. U vindt deze Nieuwsbrief op onze site onder “ Publicaties”.

Wilt u de Nieuwsbrief die 4 a 5 keer per jaar verschijnt, ook ontvangen? Stuur en

e-mail naar info@floatingairport.nl  met dit verzoek is voldoende.

 

 

 

15 mei 2020

 

Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050

Op 15 mei jl. zond de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 ( “ Verantwoord vliegen naar 2050” ) naar de Tweede Kamer. Samen met de begeleidende brief is dit Ontwerp ( ruim 100 pagina`s) onder meer te vinden op de site van DFA Airport onder Publicaties/Overheid.

 

De Minister stelt in de Ontwerp Luchtvaartnota voorop dat kwaliteit centraal moet komen te staan en dat van ongeclausuleerde groei van de luchtvaart niet langer meer sprake kan zijn. Groei moet door de sector verdiend worden. Dit kan alleen wanneer er eerst sprake is van een vermindering van de negatieve effecten voor leefomgeving en het klimaat. De Minister schetst , uitgaande van de verwachte ontwikkeling van de technologie en de doelen voor de verduurzaming van de luchtvaart, dat groei van de luchtvaart in Nederland mogelijk kan zijn. In een optimistisch scenario biedt dit, onder de in het Ontwerp genoemde voorwaarden, ruimte voor gematigde groei van 1 à 1,5% per jaar van de luchtvaart in heel Nederland. Dit betekent van ongeveer 565.000 vluchten nu, naar zo’n 650.000 vluchten in 2030 en 800.000 in 2050. Dit zijn schattingen, gebaseerd op de aanname dat de klimaatafspraken, aldus de Minister.

 

Op Schiphol kunnen er binnen het huidige operationele systeem niet meer dan 540.000 vliegtuigbewegingen plaatsvinden. Hoe groei op Schiphol operationeel mogelijk kan worden gemaakt, moet de komende jaren worden onderzocht. Naar een luchthaven op zee wordt, aldus de Minister, geen onderzoek gestart. Een motivering voor dit besluit ontbreekt. Het kabinet wil een besluit om niet naar zee te gaan heroverwegen als het bedrijfsleven, naast andere voorwaarden, kan aantonen dat dit kansrijk en betaalbaar is en gedragen wordt door de verschillende partijen in de luchtvaartsector.

Verder schrijft de Minister dat er alleen ruimte is voor groei als het aantal ernstig gehinderden aantoonbaar afneemt. In 2021 wordt de uitkomst verwacht van een RIVM onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof van vliegtuigen.

 

De minister laat weten dat de grondoperaties op de luchthavens binnen tien jaar volledig klimaatneutraal zijn en dat de CO2-uitstoot dan op het peil van 2005 zit. In 2050 willen de betrokken partijen dat de CO2-uitstoot voor de luchtvaart gehalveerd is ten opzichte van 2005 en in 2070 op nul staat.

Verder wil het kabinet de (internationale) regels aanpassen zodat er meer mogelijkheden zijn om stillere en schonere vliegtuigen voorrang te geven en maakt het werk van het gebruik van duurzame brandstoffen voor vliegtuigen, zoals biokerosine en synthetische kerosi

Vanaf 29 mei 2020 kunnen er “ zienswijzen” worden ingediend. Dat kan gedurende een periode van 6 weken. Daarover wordt u nog door ons geïnformeerd

29 april 2020

 

We hebben elkaar nodig

Nog steeds wordt het geluid gehoord om Schiphol naar zee te verplaatsen. Zie het recente artikel van Door van der Vlugt ( “ Wij hebben elkaar nodig”).

Daarin staat onder meer:

 

“ Handhaving van Schiphol (maar ook Zestienhoven, Beek en Eindhoven) op de huidige locatie biedt geen enkel perspectief op een gezonde voortzetting van onze vliegsector. Een verplaatsing naar zee daarentegen maakt het weer mogelijk hoognodige huizen te bouwen in Groot-Amsterdam en -Rotterdam. Ontlast miljoenen burgers van overlast, vervuiling en gezondheidsproblemen. En ook: biedt onze luchtvaart kans op een gezonde toekomst.

Het artikel sluit af met de woorden:

“Geef elkaar de hand
Het zijn allemaal problemen die we samen kunnen oplossen door creatief te kijken naar de toekomst. Dan moeten we elkaar wel de hand geven en elkaar helpen. Burgers en luchtvaartsector”

Als DFA Airport kijken we naar de toekomst en pakken we de handschoen op. Wie volgt?

 

 

 

4 maart 2020

Presentatie DFA Airport 

Vandaag is Pieter Kroon, bestuurslid van DFA Airport, aanwezig bij het congres “Crossing Bridges Looking Beyond Horizon”  dat door Energy Reinvented wordt georganiseerd in het Shell Technology Centre in Amsterdam. Pieter zal op dit congres bij de Working Group Offshore Energy spreken over “A synergy of seabased energyfarms with a sustainable aviation future”. We zijn heel benieuwd naar de respons van de deelnemers.
 

4 maart 2020

Schiphol Sea the Future

Op 13 maart 2020 is een ieder uitgenodigd om in het Telstar stadion in IJmuiden mee te denken en te praten over de vraag “ Moet Schiphol wel naar zee”?. Aanvang is 20:00 uur. Sprekers zijn o.a. Jan Paternotte van D66 ( D66 IJmond organiseert deze avond) en DFA Airport. Iedereen is welkom. De verwachting is dat vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen in de Gemeenteraad van Velsen aanwezig zullen zijn.

3 maart 2020

Verplichting gebruik schonere brandstof luchtvaart

 Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat Nederland als pionier in Europa vooroploopt om de CO2-uitstoot van de luchtvaart terug te dringen. Over drie jaar moeten vliegtuigen in Europa verplicht deels op duurzame brandstof vliegen. De minister neemt het voortouw om de Europese bijmengverplichting van duurzame luchtvaartbrandstoffen in te voeren. De bijmengverplichting kan op korte termijn zorgen voor minder uitstoot van de luchtvaart en jaagt de ontwikkeling en productie van alternatieve brandstoffen voor de luchtvaart aan ( Bron: Nieuws Ministerie I en W). Zie verder de brief hierover aan de Tweede Kamer.

15 februari 2020

Onderhandelingsakkoord deelnemers Noordzeeoverleg

De deelnemers aan het Noordzeeoverleg hebben op 5 februari 2020 overeenstemming bereikt over het Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee. Afgesproken is dat de partijen dit Onderhandelaarsakkoord verdedigen ten opzichte van hun respectievelijke achterbannen. Nadat het kabinet het onderhandelaarsakkoord heeft aangeboden aan de Tweede Kamer is er tot en met 31 maart 2020 de gelegenheid tot consultatie in de diverse eigen kringen. Het Noordzeeoverleg hoopt daarna tot definitieve vaststelling van het Onderhandelaarsakkoord over te gaan. In het onderhandelaarsakkoord staat verder niets over een luchthaven op zee. DFA Airport heeft wel deelgenomen aan een van de sessies maar was geen officiële deelnemer. Wel staat in het hoofdstuk “Governance” het navolgende:

We zijn heel ver gekomen, maar een aantal punten vergt verdere uitwerking. Ook zijn er een aantal structurele punten, die pas in de loop van de jaren hun beslag krijgen Alle geledingen in het NZO hebben daarom een voorkeur dit overleg voort te zetten na het bereiken van een Noordzeeakkoord. Daarmee is de overgang van het ‘raadplegen van stakeholders’ naar een ‘op overeenstemming gericht overleg tussen Rijk en stakeholders’ ook voor het vervolg het uitgangspunt. Hiermee kan, ook na vaststelling van dit Akkoord, ingespeeld worden op ontwikkelingen die zich voordoen en die op de essentie van de gemaakte afspraken kunnen ingrijpen (bijvoorbeeld Schiphol op zee, eilanden, en onvoorziene groei in de zandbehoefte als gevolg van klimaatverandering)……”

14 februari 2020

Schiphol wil vleugels uitslaan naar regio.

Op 14 februari 2020 presenteerde Schiphol Group haar jaarcijfers. Na afloop van de presentatie liet Dick Benschop het volgende weten over een luchthaven in zee. Die was nog niet aan de orde. “ Dat zou een politiek besluit voor de langere termijn zijn. Wij kijken voorlopig richting 2030”, aldus Benschop. Zie bijgaand artikel uit De Telegraaf ( “ Schiphol wil vleugels uitslaan naar regio”). Wij zijn benieuwd naar de ideeën van Schiphol na 2030. Dat maakt een deel uit van de Luchtvaartnota 2020-2050 die nog nie naar de Tweede kamer is gezonden.

13 februari 2020

 

Presentatie Rotterdam University.

Op 7 februari jl. hebben Hendrik Postma (voorzitter Vereniging van Waterbouwers en directeur bij Boskalis Nederland), Pieter Kroon (DFA Airport) samen met Rik Beekx

( Vakgroephoofd Business Development bij van Oord) een presentatie mogen houden bij de Faculty of Civil Engineering van de Hogeschool Rotterdam. Dit als inleiding voor een project van de Rotterdam University over een vliegveld in zee alsmede nieuwe Powerhubs voor de energieparken in de Noordzee. Als DFA Airport proberen we hierin een synergie te smeden, dus hebben we nader gesproken met Rik Beekx.

 

 

7 februari 2020

 

Geluidsoverlast en luchtverontreiniging rond Schiphol nemen toe. 

Voor de tweede keer brengt de Inspectie Leefomgeving en Transport een overzicht uit van feiten over veiligheid en duurzaamheid van de luchthaven Schiphol. De “Staat van Schiphol 2019” laat zien dat de hinder van geluid en de uitstoot van vliegverkeer de afgelopen 5 jaar meegroeit met het aantal vliegtuigbewegingen. In de omgeving van Schiphol worden meer mensen blootgesteld aan geluid, luchtverontreiniging en veiligheidsrisico’s. Het geluidsniveau van alle vliegtuigbewegingen samen is ruim binnen de norm, maar mensen in de omgeving van Schiphol beleven dit anders. Wat voor velen abstracte cijfers zijn, ervaren direct omwonenden als dagelijkse overlast of een gevoel van onveiligheid, zo staat te lezen in het voorwoord. Het volledige rapport vindt u hier.

 

 

 

5 februari 2020

DFA Airport position paper.

DFA Airport heeft haar Position Paper dat in oktober 2019 werd ingebracht ten behoeve van het Ronde Tafel Gesprek in de Tweede Kamer van een update voorzien. Door te klikken op deze link kunt u hiervan kennis nemen. Waarom zetten we ons in voor een onderzoek naar een luchthaven op zee? Zie pagina 4: …”Voor ons is het uitgangspunt het maatschappelijk belang dat bewoners rond een luchthaven zo min mogelijk overlast ondervinden van het vliegverkeer (geluid) en gevrijwaard worden van de negatieve gevolgen van CO2-, NOx- en fijnstof-uitstoot. Het probleem van de geluidshinder en geluidsoverlast lijkt alleen maar toe te nemen, terwijl voor de schadelijke gevolgen van uitstoot nog geen oplossing is gevonden. Een verplaatsing naar zee biedt een oplossing voor de hinder, terwijl synthetische kerosine en elektrisch vliegen, al dan niet in combinatie, oplossingen bieden voor de gezondheidsrisico`s.”

 

 

 

20 januari 2020

DFA nieuwsbrief.

De eerste Nieuwsbrief van DFA Airport in 2020 is er. Staat u nog niet op de mailinglijst? Stuurt u dan een e-mail naar info@floatingairport.nl met het bericht dat u voortaan de Nieuwsbrief wil ontvangen. Die komt 5 a 6 keer per jaar.

2 januari 2020

Op 11 januari 2020 komt de werkgroep Schiphol op Zee (SoZ) bijeen.

SoZ komt voort uit de Burgertop Schiphol die op 16 november 2019 in Wijk een Zee werd gehouden. SoZ heeft DFA Airport uitgenodigd om aanwezig te zijn.

 

Op 16 januari 2020 organiseert de Gemeenteraad van Nieuwkoop een “Oriënterende Bijeenkomst Schiphol”. DFA Airport is uitgenodigd om een presentatie te verzorgen over een “Luchthaven op zee / CO2 neutraal vliegveld”. Ook de CEO van Schiphol, de heer Dick Benschop, is uitgenodigd.

16 december 2019

 

VVD ziet verhuizing van Schiphol naar zee niet zitten

Dit zegt VVD Tweede Kamerlid Remco Dijkstra in een interview met Luchtvaartnieuws.

“…..Een verhuizing van Schiphol naar een luchthaven in zee ziet Dijkstra niet zitten. In plaats daarvan is hij voorstander van een verdere ontwikkeling van de bestaande luchthaven. “Het huidige Schiphol ligt eigenlijk prachtig. Dichtbij een grote stad, maar ook weer niet zo dichtbij dat het vliegverkeer massaal over stadswijken heenvliegt.”….

Dijkstra onderkent dat niet iedereen dichtbij  Schiphol wil gaan. “Mensen die erover twijfelen moeten het zeker niet doen. Als je op zoek bent naar rust moet je ergens anders gaan wonen”. En al die honderdduizenden die nu al rond Schiphol wonen en die dagelijks overlast van vliegtuigen ervaren en blootgesteld worden aan CO2 en Ultrafijnstof? Moeten die voor hun rust en gezondheid dan ook maar verhuizen? DFA Airport vindt dat dit echt geen oplossing is voor de huidige problematiek.

6 december 2019

Wijk aan Zee een Burgertop over Schiphol

Op 16 november 2019 werd in Wijk aan Zee een Burgertop over Schiphol gehouden. Een samenvatting van deze burgertop is te vinden op NH Nieuws. Over een verplaatsing van Schiphol naar zee staat het volgende : “ Een bijzondere innovatie is de verplaatsing van Schiphol naar zee, overigens onder hoge condities (zie de kwaliteitsslag die genoemd wordt bij de punten 1 en 2 en de zorg voor gezondheid en duurzaamheid bij punt 4). Voordeel is dat bij verplaatsing van Schiphol op ieder gebied (veiligheid, duurzaamheid, gezondheid) gebruik gemaakt wordt van de nieuwste technieken. Een boost voor de innovatie. Het plan Schiphol aan Zee moet dan ook serieuzer worden onderzocht dan tot dusver.

Wij ( DFA Airport) zijn benieuwd wanneer dit onderzoek er gaat komen. Onze steun verbinden wij aan een onderzoek.

4 december 2019

 

Bezoek aan CDA Tweede Kamer

Op woensdag 4 december jl. brachten wij samen met Blue21, Marin en de Groene Hart Gemeenten een bezoek aan de heer Amhaouch van het CDA. Het was een open en constructief gesprek en op uitnodiging van het Kamerlid gingen we op de foto.

In de vervolgroute dachten we aan intensiever contact met Schiphol. Wij zagen een gemeenschappelijk standpunt in de wens van Schiphol om een CO2 neutrale luchthaven te worden. Zie Het Parool van 6 december 2019.

Inmiddels hebben wij Schiphol benaderd. Wij wachten op de reactie.

21 november 2019

 

Nieuwsbrief van DFA Airport

De Nieuwsbrief van november van DFA Airport is naar een groot aantal belangstellenden verzonden. De Nieuwsbrieven staan ook op de site. Voor het gemak kunt u ook hier klikken voor de Nieuwsbrief van november. Wilt u de Nieuwsbrief voortaan ontvangen? Laat u dit dan via de mail weten? Het mailadres is: info@floatingairport.nl

 

19 november 2019

 

Luchtvaartnota 2020-2050

In een brief van 19 november 2019 hebben VNO-NCW en MKB zich gericht tot de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. In deze brief schrijven de werkgeversorganisaties onder meer : …” Het plan Schiphol op Zee & Schiphol Stad biedt kansen voor Nederland om onze delta-metropool opnieuw duurzaam vorm te geven. Daarom dienen de plannen hiervoor binnen een breed onderzoek naar verschillende opties voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland te worden getoetst op haalbaarheid, mits de korte termijnontwikkeling van de luchtvaart in Nederland snel helder wordt en hieraan uitvoering wordt gegeven. ….”

De Luchtvaartnota zou overigens nog dit jaar in de Tweede Kamer worden behandeld. Maar dit is uitgesteld tot begin volgend jaar.

 

 

13 november 2019

 

Groene Hart Gemeenten vragen om onderzoek naar een luchthaven in zee

Tijdens een bezoek van de Minister van I en W hebben vertegenwoordigers van de Groene Hart Gemeenten ( o.a. Bodegraven- Reeuwijk, Nieuwkoop) de Minister gevraagd om onderzoek te doen naar de effecten van het vliegverkeer op de gezondheid, het voorkomen van stikstofdepositie bij natuur- en stiltegebieden en naar verder onderzoek van een luchthaven in zee. Voor meer informatie klikt u hier.​

8 november 2019

 

De toekomst van de Noordzee

Het KIVI (Koninklijk Instituut Van Ingenieurs ) organiseert op 21 november 2019 een congres over de “ Future of the North Sea”). Op de folder met daaronder de namen van de sponsoren ( o.a. Marin en Boskalis) is ook een (drijvende) landingsbaan te zien. Wij zijn benieuwd naar de ideeën van de ingenieurs.

28 oktober 2019

 

Presentatie DFA bij de Rotary Club Pijnacker-Nootdorp 

Ruim 50 belangstellenden waren maandagavond 28 oktober 2019 aanwezig bij de door de Rotary Club Pijnacker-Nootdorp georganiseerde presentatie "Schiphol in Zee". De presentatie werd georganiseerd in het kader van het jaarthema “duurzaamheid en veiligheid” en werd verzorgd door de heer Pieter Kroon, bestuurslid van DFA. Het verslag van deze avond vindt u hier.

24 oktober 2019

Europese joint venture voor Schiphol in zee

In De Telegraaf verscheen deze week een uitgebreid artikel met als kop “ Europese joint venture voor Schiphol in zee”. Aan het woord komen Michel Vlam en Jaap Peerenboom van Enadt (het European Northsea Airport Development Team). Zij pleiten voor een europese aanpak voor een luchthaven in zee. Vanuit DFA is inmiddels contact gelegd. Eerdaags vindt er een gesprek plaats.

 

 

 

15 oktober 2019

 

Motie Paternotte c.s.  aangehouden

Van de 9 moties die tijdens het debat over Schiphol naar zee op 9 oktober jl. zijn ingediend zijn er de week daarna bij de stemming 8 verworpen. Motie 31.936 nr. 689 van D66, SGP, SP en 50Plus werd aangehouden. Deze partijen zijn op zoek naar en meerderheid in de Tweede Kamer. In deze motie staat o.m. : “ ….verzoekt de regering tevens ..(om) …een advies aan de regering dat kan dienen ter onderbouwing van een besluit om al dan niet over te gaan tot de ontwerpfase van een luchthaven op zee (en) verzoekt de regering voorts, de oplevering van dit onderzoek niet later te plannen dan medio 2022…”.

Of deze motie een meerderheid zal krijgen, hangt van CDA en de VVD af.

 

 

 

12 oktober 2019

 

Kamerdebat luchthaven in zee 

Woensdag 9 oktober jl. vond het plenaire debat in de Tweede Kamer plaats over een luchthaven in/op zee. Daarbij ging het o.m. om de vraag of er nu een onderzoek zou moeten komen. Daar lijkt in de Kamer geen meerderheid voor te zijn. Afwachten hoe de stemming komende week over diverse moties zal uitpakken. De heer Stoffer van de SGP kwam met een voorstel voor een “driestappenplan”. Daarover merkte hij op:

...”zou het niet een idee zijn om in de Luchtvaartnota harde randvoorwaarden te stellen, om dat dan in een consortium met het bedrijfsleven uit te werken en te kijken welke variant het beste bij die randvoorwaarden past, om daarna een kosten-batenanalyse te maken en om pas dan te zeggen of we echt stappen vooruit gaan zetten of niet? Ik ben heel benieuwd wat de minister van dat driestappenplan vindt”.

 En hij noemde daarbij de mogelijkheid van een drijvend eiland. Daarop reageerde de Minister van I en W:

“ …wat ik dan nog maar weer even de drietrapsraket van de heer Stoffer noem, want binnen de Luchtvaartnota zouden natuurlijk de afspraken die we hebben gemaakt in het kader van de duurzame luchtvaart een van de randvoorwaarden kunnen zijn die je meegeeft, bij welk scenario dan ook, ook dat van een vliegveld in zee. De heer Stoffer heeft nog gevraagd naar een drijvend eiland. Dat is nog weer een nieuwe complexiteit, samen met de getijdecentrale die eraan te koppelen valt. Dat zou ik dan ook weer willen meenemen. Laten we eerst uw eigen voorstel volgen en eens kijken waar we binnen de Luchtvaartnota uitkomen. Als we dan zeggen dat dit het pad is dat we samen op willen, zou je uw vervolgstappen ook kunnen zetten en, eventueel in combinatie met het bedrijfsleven, kunnen bekijken of dat nog een combinatie zou kunnen zijn. Ik kan daar nu verder geen zinnig antwoord op geven.

Het ziet ernaar uit dat het vraagstuk van Schiphol naar zee terugkeert in de Luchtvaartnota 2020-2050 die voor het einde van het jaar in de Tweede Kamer zal worden behandeld.

 

 

 

7 oktober 2019

 

Presentatie en Ronde Tafel Gesprek

Afgelopen week stond Schiphol weer vol in de aandacht. Bij onze rubriek Publicaties/Media staan verschillende artikelen die in de media zijn verschenen.

Maandag de 30e september mochten wij bij de Koninklijke Industrieele Groote Club samen met Blue21, Marin, KuiperCompagnons en de Vereniging van Waterbouwers een presentatie houden voor de Luchtvaarttafel. Een zaal gevuld met ca. 45 zeer geïnteresseerde en deskundige toehoorders.

Op woensdag de 2e oktober 2019 was er het Ronde Tafel Gesprek in de Tweede Kamer. DFA zat niet aan tafel, maar de Vereniging van Waterbouwers wel.

Van diverse kanten kwam er een pleidooi om onderzoek te doen naar de verplaatsing van Schiphol naar zee. Het vervolg zal zijn dat de Tweede Kamer hier binnenkort plenair over zal debatteren met de verantwoordelijke Minister van I en W.

30 september 2019

 

Position paper

DFA heeft vandaag een position paper naar de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat gezonden.

Dit is de inbreng voor het Ronde Tafel Gesprek (RTG) van woensdag 2 oktober a.s. Aan de initiatiefnemer voor dit RTG is verzocht of DFA ook kon deelnemen. Daarover was vandaag nog geen uitsluitsel.

25 september 2019

 

Hoorzitting verplaatsen Schiphol naar zee

Op woensdag 2 oktober a.s. is er in de Tweede Kamer een hoorzitting over de verplaatsing van Schiphol naar zee. De kernvraag luidt : “In hoeverre is een luchthaven op zee wenselijk en haalbaar”.

11 september 2019

Deze week is er veel nieuws over Schiphol naar zee verplaatsen

Woensdag 11 september jl. was er een overleg tussen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) met de Vaste Kamercommissie van I en W. De Minister heeft laten weten onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid om Schiphol naar zee te verplaatsen. Op donderdag 12 september jl. mocht onze Stichting DFA samen met Blue21 een presentatie over een drijvende luchthaven verzorgen voor de Groene Hart Gemeenten. Op vrijdag 13 september 2019 verscheen een interview in De Telegraaf met de topman van KLM, Pieter Elbers. Hij vond het nadenken over het verplaatsen van Schiphol naar zee “ dromerij” (zie artikel FD) . De topman van Schiphol, Dick Benschop, had een week eerder in het Noord Hollands Dagblad laten weten dat Schiphol serieus onderzoek wil naar een luchthaven op zee. Weer een heel ander geluid. Dat onderzoek gaat er komen.

10 september 2019

 

Petitie ORS 

Op 10 september jl. bood de Bewonersdelegatie uit de Omgevingsraad Schiphol (ORS) een petitie aan bij de Tweede Kamer. Daarin staat onder meer “Wij zijn ​verbijsterd ​ dat de Minister met haar voorgenomen groeibesluit tegemoetkomt aan bedrijfsbelangen van de luchtvaartsector en miljoenen burgers in de kou laat staan!”

Een van de concrete oplossingen die wordt voorgesteld (zie nummer 4 in deze petitie) : “ Ontwikkel spoedig  een alternatieve locatie voor de lange termijn (op zee of elders). Verder investeren op de huidige locatie is een doodlopende weg en uiteindelijk duurder”. 

Voor de Stichting Delta Floating Airport (DFA) is dit weer een signaal richting de Minister van I en W dat er nu echt onderzoek moet komen naar de verplaatsing van Schiphol naar zee.

23 augustus 2019

 

Investeer in Schiphol op zee

Het Kabinet denkt na over plannen om veel geld te stoppen in de economie. VNO-NCW reageert hier positief op. In De Telegraaf van 23 augustus 2019 staat een interview met de voorzitter van VNONCW, Hans de Boer. Hij zegt in dit artikel onder meer : “ Het kabinet zou daarbij haast moeten maken met grote projecten als Schiphol op zee en de aanleg van de Lelylijn naar het noorden”. Het volledige artikel vindt u hier.

14 Augustus 2019

 

Presentatie nautische- en luchtvaart tafel "Sea-Float-Fly"

Maandag 30 september 2019 is het zover.

DFA komt de plannen voor een vliegveld in zee presenteren.

Kan jij niet meer wachten tot het zover is dan kun je hem nu online bekijken.

5 Augustus 2019

Vliegveld in de Noordzee

Schiphol loopt tegen zijn grenzen aan en het is volstrekt onduidelijk of en wanneer vliegveld Lelystad kan gaan bijspringen. Steeds vaker wordt daarom geopperd om de luchthaven naar zee te verplaatsen. Maar is dat wenselijk?

En hoe zou zo’n luchthaven eruit moeten zien? Met deze zinnen opent een belangwekkend artikel in “ De Ingenieur” van 5 augustus 2019.

Deze PDF bevat de verkorte versie. Het volledige nummer van deze maand is te bestellen bij De Ingenieur.

20 Juni 2019

 

Aannemers vinden luchthaven in zee 'technisch geen probleem'

Op 20 juni 2019 vond een symposium plaats met als titel “ Fly Seaport”

In bijgaand artikel uit HCnieuws vindt u een verslag. Hendrik Postma van de Vereniging voor waterbouwers merkte op dat het gaat om het creëren van draagvlak. “….Gemeenten hebben een probleem met Schiphol, maar er werken ook veel mensen. Zij willen een oplossing voor de problemen zonder dat mainport en werkgelegenheid worden geschaad. We moeten streven naar een gezamenlijk doel."  Aan het slot van dit artikel staat: …..“ Wethouder Guus Elkhuizen (Nieuwkoop) zou nog dezelfde avond in 'zijn' raad met dit idee aan de slag gaan en verwacht andere gemeenten wel mee te krijgen. "In Nieuwkoop begint de revolutie", klonk het al. Postma wees er wel op dat onderzoek, besluitvorming en aanleg minstens vijftien jaar duren: "In die tijd moet ook op Schiphol geïnvesteerd worden. Anders raakt het haar handel kwijt en bouw je een luchthaven in zee voor niets."

De Stichting Delta Floating Airport ( “DFA”) is zeer betrokken bij een luchthaven op zee. DFA ziet graag dat bij het onderzoek ook de drijvende variant wordt meegenomen. In de Quickscan van januari 2019 stond daarover :”  …..Een andere constructiemethode, zoals drijvend bouwen kan een alternatief zijn. Dit is een nieuwe techniek die mogelijk een kosten- en milieuvoordeel met zich meebrengt ten opzichte van een zandeiland. Uitgangspunt in de quickscan is een bestaande techniek. Bij nadere uitwerking van de luchthaven in zee zal deze optie nader bekeken moeten worden”.

8 Mei 2019:

Het Noordzeeoverleg.

Op 8 mei 2019 heeft een vertegenwoordiger van het Bestuur van DFA deelgenomen aan het Noordzeeoverleg (NZO).

Door DFA is een oplossing voor de toekomst van de Noordzee ingebracht:

een drijvend vliegveld.

De uitkomsten van de consultatie werden onlangs gepubliceerd.

Die uitkomsten bestaan uit een Analyse digitale consultatie,

een verslag van deze bijeenkomst en een visuele impressie.

Op deze visuele impressie wordt Delta Floating Airport duidelijk in beeld gebracht.

bottom of page