top of page

In de oprichtingsakte van de Stichting Delta Floating Airport staat ook het statutaire doel. Dat doel is : “ ….. het (doen) ondersteunen en stimuleren van onderzoek  naar de  mogelijkheden van een drijvend vliegveld op zee waarbij aspecten van duurzaamheid, energieopwekking, energieopslag, vermindering  van koolstofdioxide (CO2), fijnstof, stikstofoxiden (NOx) uitstoot en  geluidsoverlast in het onderzoek betrokken dienen te worden, dit alles  in de ruimste zin van het woord”. 

bottom of page